CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

CINE SUNTEM?

Începând cu data de 1.07.2007, a luat fiinţă Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad (C.J.R.A.E.), înfiinţat în baza HG. Nr. 1251 / 13.10.2005 şi a O.M.Ed.C. Nr. 5418/08.11.2005, unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale şi coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Arad.

Finanţarea C.J.R.A.E. este asigurată de către Consiliul Judeţean Arad și Inspectoratul Școlar Județean Arad.

În prezent, instituţia are în subordine 35 profesori logopezi, 78 de profesori consilieri școlari și 3 mediatori școlari. 

C.J.R.A.E. Arad coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel judeţean, serviciile educaţionale realizate prin Serviciul de evaluare, orientare școlară și profesională, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică, cabinetele logopedice și serviciul de mediere școlară.

Serviciile oferite în cadrul CJRAE Arad pe înțelesul tuturor! – Material VIDEO click AICI

– servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
– servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice interşcolare;
– servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
– servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
– servicii de terapii specifice oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică.                                                                                                                                            – servicii de mediere

– realizarea de materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
– realizarea unei baze de date cu centralizarea serviciilor oferite beneficiarilor
– asigurarea practicii pedagogice în specialitate pentru formarea cadrelor didactice
– oferirea unor cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice, prin colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop (CCD, ONG-uri, universităţi, etc.)
– coordonarea şi certificarea activităţilor de voluntariat desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de „Acţiune Comunitară”
– informarea beneficiarilor în domeniul consilierii privind cariera
– semnarea/aprobarea documentelor şcolare ale profesioniştilor din subordine
– gestionarea cărţilor de muncă ale logopezilor şi consilierilor şcolari, din învăţământul de
masă
– realizarea unor studii şi cercetări, în special pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea forţei de muncă şi implementarea strategiilor moderne de predare-învăţare-evaluare în actul didactic
– facilitarea relaţionării unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea prin parteneriate, proiecte şi programe
– organizarea anuală a „Târgului Educaţiei” pentru absolvenţii claselor a VIII-a.

De serviciile C.J.R.A.E. beneficiază copii, elevi, părinţi sau aparţinători legali ai copiilor, personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor, studenţi şi membri ai comunităţii locale.